ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

 

КОМПЛЕКСНА Програма

розвитку галузі культури в м. Ірпінь 

на 2016-2020 роки

П А С П О Р Т

Комплексної програми розвитку галузі культури

в м.Ірпінь на 2016-2020 роки

 

Назва Комплексна програма розвитку галузі культури Ірпеня на 2016-2020 роки
Тип Програми Комплексна програма розвитку
Підстава для розробки Програми Необхідність удосконалення галузі культури, вироблення нової стратегії її розвитку із врахуванням перспективи якісних змін в Українській державі
Нормативно-правова база Програми §  Конституція України

§  Закони України:

– «Про місцеве самоврядування в Україні»,

– «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,

– «Про позашкільну освіту»,

– «Про музеї та музейну справу»

– «Про культуру»

– «Про здійснення державних закупівель»

– «Про відкритість використання публічних коштів»

– «Про Державний бюджет України»

– «Про регулювання містобудівної діяльності»

– «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

– «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

– «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»

– «Про охорону культурної спадщини»

– «Про народні художні промисли»

Основи законодавства про культуру

§  Укази Президента  України:

–    від  22.03.2000 № 490/2000 «Про  невідкладні  заходи   розвитку бібліотек    України»,

–   від 04.07.2005  № 1013/2005 «Про невідкладні заходи  щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»;

–    від 31.07.2000 № 928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»,

–    від 23.01.2001  № 35/2001 «Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні»;

–    від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

–    від 27.09.2011 №928/2011 «Про стипендії Президента України для молодих майстрів»

–  Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат та професійних свят від 30.11.2011 № 1209/2011

§  Постанови та накази Кабінету Міністрів України:

–          Постанова КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній, та комунальній формі власності»

–          Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»

–            Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»

–            Постанова КМУ «Про затвердження порядку розроблення та виконання державних цільових програм»

–            Наказ Міністерства економіки України «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»

–            Наказ Міністерства культури і туризму «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

–            Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

–            Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів»

§  Бюджетний кодекс України

§  Господарський кодекс України

§  Кодекс законів про працю України

 

Замовник Програми    Ірпінська міська рада
Розробники Програми    Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради
Керівник

 

 Антонюк Є.П. – начальник відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради.
Мета Програми  Створення умов для реалізації державної культурної політики на території  міста, задоволення культурних потреб населення Ірпеня.

Створення належних умов для охорони та збереження культурної спадщини.

Забезпечення охорони та збереження пам’яток музейного фонду України.

Підвищення ролі бібліотек як центрів культури, науки, освіти та інформації.

Забезпечення ефективного управління в галузі культури міста з залучення громадських організацій, творчих спілок тощо.

Запровадження  в діяльності установ культури  нових інформаційних технологій.

Забезпечення доступності мистецької освіти, гарантування громадянам права на її здобуття,  творчого, інтелектуального і духовного розвитку дітей в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного   виховання).

Підтримка високопрофесійної мистецької творчості, яка забезпечує якісний рівень національної культури.

Завдання Програми  Забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для розвитку галузі культури.

Створення механізмів державно-громадського регулювання якості культурного життя міста шляхом:

Формування сучасної інфраструктури в галузі культури.

Повноцінне  комплектування  та  збереження бібліотечних фондів.

Підтримка народного аматорського та декоративно-ужиткового мистецтва

Забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження надбань традиційної культури.

Удосконалення науково-методичної бази музею.

Запровадження інновацій у культурно-мистецькому процесі.

Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації працівників культури, підвищення їх соціального статусу, професійного рівня, фахової майстерності.

Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обда­рованих дітей і молоді.

Створення мережі зон культурного відпочинку та дозвілля з використанням ландшафтних ресурсів.

Організація на високому рівні культурно-масових заходів.

Терміни реалізації Програми

 

2016-2020 рр.
Ресурсне забезпечення Програми   Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо).

підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.

прозорість використання фінансів у галузі культури області.

Структура Програми         Вступ.

Концепція розвитку розвитку галузі культури Ірпеня на 2016-2020 роки.

Розділи Програми:

       Розділ І. Бібліотечна справа.

       Розділ ІІ. Клубні заклади.

       Розділ ІІІ. Мистецька освіта.

       Розділ ІV. Музейна справа.

       Розділ V. Збереження культурної спадщини.

       Розділ VI. Народне аматорське та декоративно-ужиткове мистецтво

       Розділ VIІ. Мережа зон культурного відпочинку та дозвілля 

      Розділ VІІІ. Організація культурно-масових заходів у м.Ірпені на 2016-2020 роки

Орієнтовні обсяги фінансування 135 241,6 тис.грн
Очікувані результати Програми  Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної системи культури в місті  відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави.

Гарантування свободи художньої творчості, участь громадських організацій в культурному житті міста.

Створення оптимальних умов для реалізації бібліотеками своїх соціальних функцій та підвищення їх ролі як центрів культури, науки, освіти та інформації.

Створення сучасної матеріально-технічної бази закладів культури, розширення їх функцій, збільшення відвідуваності, вільний доступ  жителів  міста та регіонів  до   інформаційних ресурсів.

Збереження, відродження   та  подальший   розвиток  традиційних народних художніх промислів, дослідження, фіксація та збереження кращих зразків нематеріальної культури, охорони та збереження пам’яток Музейного фонду України,

Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної початкової мистецької освіти дітей.

Контроль, корекція  та оцінювання Програми Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь громадськості у незалежному оцінюванні якості культури

Вступ

Підготовка Комплексної програми розвитку галузі культури  в місті на 2016-2020 роки  (далі – Програма) зумовлена процесами модернізації національної системи культури в Україні, підвищенням ролі регіонального компонента в її розвитку. Особливістю  міста є  соціальний, культурний та науковий потенціал.  Пристоличний регіон – має потужні можливості для розвитку галузі культури.

Необхідність змін галузі культури зумовлена змінами у суспільстві. Через фінансово-економічну нестабільність, нерівномірність бюджетних витрат, соціальну розмежованість у суспільстві недостатньо забезпечені культурні потреби жителів.

Загальна спрямованість модернізації культури   полягає у приведенні її у відповідність до потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення культурних запитів жителів.

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку культури, визначає організаційні засади її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби.

Програма спрямована на модернізацію змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, прийняття управлінських рішень.

Програма являє собою комплекс матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення   щодо культурних послуг, сучасні тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі культурницьких новацій.

Програма  покликана суттєво змінити  культурний простір  міста.

Суспільні зміни зумовили нові тенденції розвитку галузі  культури. Пріоритетними напрямами її функціонування є:

 • дослідження, збереження та популяризація матеріальної  та  нематеріальної  культурної спадщини,
 • інформаційне забезпечення жителів, комп’ютеризація закладів культури;
 • сприяння вільному доступу жителів до інформації, вітчизняних та світових інформаційних  ресурсів;
 • естетичне виховання дітей та молоді;
 • організація змістовного дозвілля;
 • створення та підтримка   осередків національних творчих спілок;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;
 • кадрове забезпечення сфери культури, соціальний захист працівників культури.

Реалізація зазначених напрямів сприятиме досягненню стратегічної мети – розвитку галузі  культури Ірпеня та Приірпіння.

Концепція розвитку галузі  культури на 2016-2020 роки

 

 1. Загальні положення

 

Сфера культури  Ірпеня  та Приірпіння є складовою загальнодержавної системи культури. Вона включає культурно-освітні установи (клуби, бібліотеки, музеї, дитячі музичні школи, які розташовані у межах адміністративно-територіальної частини  Ірпеня та Приірпіння). Керівництво функціонуванням і розвитком галузі культури   здійснює  відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

Модернізація галузі культури спрямована на підвищення якості надання відповідних послуг та формування єдиного соціокультурного простору. Це вимагає концентрації зусиль органів влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, направлених на  зміцнення матеріально-технічної бази галузі культури, забезпечення підготовки відповідних кадрів, розробки та запровадження нових економічних та управлінських механізмів розвитку. Зміни в галузі культури повинні базуватися на традиціях народної культури, напрацюваннях попередніх років, а також повинні відповідати цінностям демократії та гуманізму.               

Нормативно-правовою основою  Концепції розвитку  галузі  культури Ірпеня та Приірпіння на 2016-2020 роки є:

 • Конституція України
 • Закони України:

– „Про місцеве самоврядування в Україні”,

– “Про бібліотеки  і  бібліотечну  справу”,

– “Про позашкільну освіту”,

– “Про музеї та музейну справу”

– “Про культуру”

– “Про здійснення державних закупівель”

– “Про відкритість використання публічних коштів”

– “Про Державний бюджет України”

– “Про регулювання містобудівної діяльності”

– “Про благодійну діяльність та благодійні організації”

– “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

– “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”

– “Про охорону культурної спадщини”

-“Про народні художні промисли”

Основи законодавства про культуру

 • Укази Президента України:
  • від  03.2000 № 490/2000 “Про  невідкладні  заходи   розвитку бібліотек    України”,
  • від 04.07.2005 № 1013/2005 „Про невідкладні заходи  щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”;
  • від 31.07.2000 № 928/2000 „Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні”,
  • від 23.01.2001 № 35/2001 „Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні”;
  • від 01.06.2005 № 900/2005 “Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”
  • від 27.09.2011 №928/2011 “Про стипендії Президента України для молодих майстрів”
  • Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат та професійних свят від 30.11.2011 № 1209/2011
 • Постанови та накази Кабінету Міністрів України:
  • Постанова КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній, та комунальній формі власності»
  • Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»
  • Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»
  • Постанова КМУ «Про затвердження порядку розроблення та виконання державних цільових програм»
  • Наказ Міністерства економіки України «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»
  • Наказ Міністерства культури і туризму «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;
  • Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”
  • Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів»
 • Бюджетний кодекс України
 • Господарський кодекс України
 • Кодекс законів про працю України

 

Провідними принципами розвитку галузі культури   є:

 • єдність загальнодержавного та регіонального компонентів культури;
 • гуманістичний характер культури;
 • виховання у жителів   вільної особистості з почуттям національної само­свідомості і самоповаги, активної у виборі власної життєвої позиції, здатної зберегти і примножити духовні скарби України;
 • соціальна стабільність щодо задоволення культурних потреб жителів ;
 • популяризація здорового способу життя;
 • відкритість галузі для культурницьких новацій;
 • державно-громадський характер управління.
 • оптимізація мережі закладів культури.

Стратегія спрямована на модернізацію методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, прийняття управлінських рішень та  являє собою комплекс матеріально-технічних, управлінських проектів. В яких  максимально враховано суспільні потреби населення   щодо культурних послуг. Стратегія   покликана суттєво змінити  культурний простір  міста. Вона визначає пріоритетні напрями розвитку галузі у місті та  регіоні, зокрема:

 1. Створення в Ірпені оригінального культурного продукту, враховуючи сучасні тенденції розвитку міста, виходячи з реального попиту населення та з використанням історико-культурних особливостей.
 1. Створення розгалуженої мережі закладів та інших об’єктів культури, орієнтованих на потреби територіальної громади.
 1. Облаштування мережі зон культурного відпочинку та дозвілля з використання історико-культурних надбань та ландшафтних ресурсів.

 

 1. Мета і завдання Концепції розвитку галузі культури   

Мета Концепції розвитку системи культури  – формування доступної та якісної системи задоволення культурних потреб, що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості, потребам держави й  міста.

Досягнення мети передбачає вирішення першочергових завдань:

 • модернізація культури   на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів;
 • створення належних умов для функціонування галузі культури;
 • забезпечення розвитку мережі закладів культури з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;
 • модернізація матеріально-технічної бази закладів культури.
 1. Умови реалізації Концепції

 Умовами реалізації пріоритетних напрямів Концепції є запровадження нових управлінських технологій:

 • перехід до інтегрального менеджменту культури;
 • впровадження системи постійного відстеження динаміки змін в культурі (моніторинг якості);
 • організаційне та функціональне оновлення діяльності методичної служби;
 • реальне забезпечення відкритості та доступності сфери культури  перед громадськістю.
 1. Очікувані результати реалізації заходів Програми, методи оцінювання їхньої ефективності

 Основними результатами розвитку галузі культури  будуть системні позитивні зміни її якості, зокрема:

 • оптимізація мережі закладів культури відповідно до потреб населення;
 • впровадження нових моделей суб’єктів культури;
 • створення системи виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді;
 • здійснення умов для реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з обмеженими можливостями;
 • оновлення змісту підготовки працівників культури, системи неперервної освіти протягом усього життя з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства;
 • поліпшення соціально-економічного становища працівників культури, морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності;
 • підвищення рівня та якості послуг в галузі культури через поширення прогресивного міжнародного досвіду.

Оцінювання ефективності результатів буде здійснюватися шляхом запровадження системного моніторингу якості культури на всіх рівнях.

 1. Фінансове забезпечення

Концепція розвитку галузі  культури  реалізується в межах загального обсягу видатків, передбачених в   місцевому бюджеті на відповідні роки, а також передбачає залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

                       Розділ І. Бібліотечна справа.

Проект  розвитку бібліотечної галузі

Мета проекту: Реорганізація центральної міської бібліотеки в сучасний бібліотечно-інформаційний центр.

Завдання проекту:

1) Вдосконалення та адаптація до сучасних вимог методів роботи бібліотек

–  створення електронних каталогів

–  запровадження електронного читацького квитка

–  оптимізація пошуку та видачі книг

–   забезпечення вільного доступу до книжкового фонду   та електронної інформації

2)  Постійне оновлення книжкового фонду та фонду періодичних видань.

3)   Забезпечення збереження бібліотечних фондів

4)  Постійне проведення культурно-мистецьких та навчально-пізнавальних заходів пов’язаних з популяризацією книги та іншої друкованої продукції

–  проведення читацьких конференцій,  фестивалів книги

–  зустрічі з видатними українськими письменниками, поетами  та перекладачами

–  проведення круглих столів,презентацій та ін.

5)  Створення сучасної зони спілкування  та обміну книгами

– відкриття в фойє бібліотеки літературного кафе

– відкриття зони бук-кросінгу, як місця для спілкування та обмін досвідом творчої молоді та культурної інтелігенції міста.

Пріоритети проекту:

– модернізація і розвиток бібліотек як загальнодоступних, інформаційних, освітніх і культурних центрів

– підвищення якості і ефективності  їх діяльності по  бібліотечному обслуговуванню

Шляхи реалізації проекту

 

з/п

 

Зміст заходу

 

Відповідальні

за виконання

 

Термін

виконання

 

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Місцевий

бюджет

Інші джерела
1 2 3 4 5 6
1. Вдосконалення та адаптація до сучасних вимог методів роботи бібліотек

 

1.1. Запровадження бібліотечної автоматизованої системи «ІРБІС64 Україна» – створення електронного каталогу Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016  80.0
1.2.  Закупівля обладнання для  створення електронного каталогу (компютери, сканери, роутер, принтер, свіч)

 

Відділ  культури, національностей   та релігій,  міськвиконком 2016 155.0
1.3. Навчання, підготовка та передпідготовка працівників бібліотеки у відповідності з вимогами щодо комп’ютеризації бібліотечної галузі та діяльності Інтернет-центрів. Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2017 60.0
1.4. Забезпечення приведення штатних розписів бібліотек у відповідність з нормами та особливостями автоматизації та комп’ютеризації бібліотечних процесів, введення посади  програміста ЦБ

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016-2017 111.0
Оновлення книжкового фонду та фонду періодичних видань
2.1. Забезпечення бібліотек кращими зразками  вітчизняної та зарубіжної  книжкової  продукції.

 

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016

2017

2018

2019

2020

80.0

100.0

100.0

150.0

150.0

50.0

 

50.0

 

50.0

2.2. Забезпечення бібліотек  періодичними друкованими виданнями.

 

 

Відділ культури , національностей та релігій,   міськвиконком 2016

2017

2018

2019

2020

125.0

135.0

145.0

150.0

150.0

 
2.3. Поповнення фондів бібліотек  документами на електронних носіях інформації та з урахуванням інтересів осіб, які мають особливі потреби. Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016

2017

2018

2019

2020

5.0

10.0

15.0

15.0

15.0

 
3. Забезпечення збереження бібліотечних фондів

 

3.1. Забезпечення бібліотек  системами захисту  фондів від розкрадання (позавідомча охорона, відеоспостереження  тощо). Відділ культури , національностей та релігій,   міськвиконком

 

2016

 

100.0
3.2. Забезпечення бібліотек автоматизованими  системами пожежноохоронної сигналізації та  внутрішніми засобами  пожежогасіння. Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

2016-2020 100.0

 

3.3. Забезпечення  умов зберігання бібліо-течних фондів (температурно-вологісний режим, відповідна площа  розміщення,   системами контролю мікроклімату,  кондиціювання повітря), впровадження  технології біозахисту бібліотечних фондів. Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2017 160.0
4. Проведення культурно-мистецьких та навчально-пізнавальних заходів
4.1. Забезпечення проведення читацьких конференцій,  фестивалів книги Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016

2017

2018

2019

2020

10.0

10.0

10.0

15.0

15.0

 
4.2. Забезпечення проведення зустрічей з видатними українськими письменниками, поетами  та перекладачами. Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016

2017

2018

2019

2020

10.0

10.0

10.0

15.0

15.0

 
4.3. Забезпечення проведення круглих столів,презентацій та ін.

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016

2017

2018

2019

2020

10.0

10.0

10.0

15.0

15.0

 
 

5. Створення сучасної зони спілкування  та обміну книгами

5.1. Забезпечити відкриття в фойє бібліотеки літературного кафе

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016 500.0
5.2 Забезпечити відкриття зони бук-кросінгу Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016

 

10.0
    Всього за роками: 2016

2017

2018

2019

2020

505,0

626,0

310,0

380,0

380,0

660,0

50,0

50,0

 

    Всього 2016-2020 2201,0 760,0

 

Очікувані результати

 

 • створення умов для реалізації державної політики в  бібліотечній галузі на території міста, задоволення культурних  та інформаційних потреб населення;
 • спрямування дій місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на   розвиток бібліотечної галузі;
 • збереження та розвиток мережі бібліотек та створення умов для їх ефективного функціонування;зміцнення

матеріально-технічної бази бібліотек, повноцінне поповнення

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Клубні заклади.

 

Проект створення розгалуженої  мережі  закладів культури

 

Мета проекту Вдосконалення роботи існуючих закладів культури міста шляхом перерозподілу їх функцій з метою найбільш раціонального використання приміщень та чіткої структуризації, розширення вже існуючих  та запровадження нових напрямків роботи, зорієнтованих в першу чергу на споживача

    Завдання проекту

1) Реконструкція  міського будинку культури та його технічне оснащення

– функціонування театральної платформи. (для дітей, молоді, старшого покоління).

–  використання актової зали як палацу  урочистих подій

2) Реорганізація центрального будинку культури  в сучасний багатофункціональний центр культури.

– вирішення питання щодо передачі приміщення до комунальної власності територіального громади

–  переоснащення кіно апаратної, створення умов для прокату сучасних фільмів.

–  реконструкція приміщення

–  створення театрального кафе оснащеного Інтернетом,

3) Створення на базі клубу району Романівка центру творчості та відпочинку.

– реконструкція закладу та його технічне оснащення

– запровадження роботи студій, гуртків, інтернет-центру для молоді, філіалу бібліотеки.

 • Відкриття Центру відпочинку та творчості для людей середнього та похилого віку.на базі існуючого приміщення Ірпінської дитячої музичної школи (вул. Шевченка, 4а)

– облаштування приміщення для проведення відповідних напрямків роботи

– здійснити переведення в це приміщення існуючих колективів художньої самодіяльності відділу

– організація та проведення на базі закладу вечорів відпочинку, ретро-кінопоказів,  творчих зустрічей

для відповідних вікових категорій.

5) Будівництво багатофункціонального культурно-мистецького центру «Irpin Art House».

– створення виставкового центру для проведення всеукраїнських та міжнародних мистецьких виставок

– створення музею сучасної культури міста, галереї для місцевих митців

– можливість розміщення в даному закладі сучасної та достатньої за кількістю місць школи мистецтв.

 

Пріоритети проекту:

 

Вдосконалення роботи існуючих закладів культури міста шляхом перерозподілу їх функцій

та запровадження нових напрямків роботи.

 

Шляхи реалізації проекту

 

з/п

 

 

Зміст заходу

Відповідальні

за виконання

Термін

виконання

 

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

 

Місцевий бюджет

1 2 3 4 Місцевий

бюджет

Інші джерела
1.  Реконструкція  міського будинку культури та його технічне оснащення

 

1.1 Проведення реконструкції приміщення міського будинку культури відповідно до стратегії розвитку галузі культури

 

 Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016 900.0

 

2 000.0
1.2. Забезпечення  використання приміщення згідно функціонального призначення та надання в ньому суміжних послуг

 

Відділ культури,

національностей та релігій,   міськвиконком

2017

2018

2019

2020

 

100.0

100.0

100.0

200.0

 

2.  Реорганізація центрального будинку

культури  в сучасний багатофункціональний центр культури.

 

2.1 Вирішення питання щодо передачі приміщення центрального будинку культури до комунальної власності територіального громади міста

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016  –
2.2 Забезпечення переоснащення кіно апаратної, створення умов для прокату сучасних фільмів  Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2018 3.000.0
2.3 Забезпечення реконструкції  сцени, укріплення даху, переоснащення куліс та гримерних, збільшення кількості приміщень за рахунок добудови з двох сторін удовж глядацької зали (гримерні, туалети, хореографічний зал)

 

 Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2017-2018 8.000.0
2.4 Забезпечення створення театрального кафе оснащеного Інтернетом  Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2018 30.0
                   3. Створення на базі клубу району Романівка центру творчості та відпочинку.

 

3.1 Забезпечення реконструкції клубу та його технічне оснащення (прокладення водовідведення та  облаштування внутрішніх туалетів,реконструкція системи опалення – запровадження альтернативного виду опалення, проведення ремонту та відповідне технічне оснащення)

 

 Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016

2017

2018

2019

2020

200.0

50.0

50.0

50.0

45.0

3.2 Забезпечити запровадження роботи студій, гуртків, інтернет-центру для молоді, філіалу бібліотеки Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016

2017

2018

2019

2020

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

        4. Відкриття Центру відпочинку та творчості для людей середнього та похилого віку на базі

           існуючого приміщення Ірпінської дитячої музичної школи (вул. Шевченка, 4а)

 

4.1 Забезпечити облаштування існуючого приміщення Ірпінської дитячої музичної школи (вул. Шевченка, 4а)  для проведення відповідних напрямків роботи Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком  2019 1.500.0
4.2 Забезпечити організацію та проведення на базі закладу вечорів відпочинку, ретро-кінопоказів,  творчих зустрічей  для відповідних вікових категорій. Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2019

2020

15.0

15.0

4.3 Забезпечити переведення в це приміщення існуючі колективи художньої самодіяльності відділу Відділ культури , національностей та релігій,   міськвиконком 2019 15.0
     5. Будівництво багатофункціонального культурно-мистецького центру «Irpin Art House». 
 5.1 Забезпечення будівництва багатофункціонального культурно-мистецького центру «Irpin Art House».

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016

2017-2018

150.0

15.000.0

 5.2 Забезпечення створення виставкового центру для проведення всеукраїнських та міжнародних мистецьких виставок Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2017-2018 1.000.0
 5.3 Забезпечення створення музею сучасної культури міста, галереї для місцевих митців Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2017-2018 1.000.0
Всього за роками: 2016

2017

2018

2019

2020

1060,0

5310,0

8190,0

1690,0

275,0

2045,0

7500,0

7500,0

Всього 2016-2020 16525,0 17045,0

 

Очікувані результати

 

– вдосконалення системи послуг, що надаються комунальними закладами культури.

– підвищення якості існуючих послуг (зміцнення матеріальної бази та зміна кадрової політики),

– запровадження системи повноцінних платних послуг у галузі культури, дозвілля та відпочинку

– інформаційна доступність, можливість електронної реєстрації на заходи,  в гуртки та студії, картки

постійного відвідувача тощо.

 

 

Розділ ІІІ.  Мистецька освіта

 

Проект розвитку  початкових спеціалізованих мистецьких  навчальних  закладів

 

      Мета проекту: забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей та учнівської молоді у

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (Ірпінська дитяча музична школа,

Ірпінська дитяча школа мистецтв), доступності позашкільної та фахової освіти, гаран­тування права на

її здобуття,поліпшення умов організації повноцінного навчального процесу

 

  Завдання проекту:

 

1)  Будівництво нового приміщення для Ірпінської дитячої музичної школи з метою забезпечення достатньої

кількості місць для учнів (бюджетних та госпрозрахункових),

–   реорганізацію закладу в школу мистецтв, яка працюватиме не тільки в сфері початкової музичної

освіти (передбачається переведення повністю існуючої музичної школи),

–   нові  напрямки роботи-   дитяча хореографія, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво,

комп*ютерний дизайн тощо.

–   будівництво  двох концертних зал(малу та велику),

–   створення власної бібліотеки

–   створення студії звукозапису.

    2)  Створення умов для забезпечення практичної професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації

викладачів системи мистецької освіти;

3 ) Забезпечити соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу ;

          4)  Забезпечити пріоритетність навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді як важливого

чинника формування умов для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації;

5) Залучати освітні, культурно-просвітницькі заклади, інші установи, організації та широке

коло громадськості до організації і підтримки діяльності Ірпінської дитячої музичної школи  ;

 

Пріоритети проекту:

–  створення належних умов для функціонування системи початкової мистецької  освіти, яка забезпечує

розвиток, виховання і навчання дитини, створює   оптимальні умови для розвитку та творчої реалізації

дітей та молоді,

–  забезпечення вільного доступу до мистецької освіти;

–  удосконалення змісту, організаційних форм, методів мистецької  освіти

 

Шляхи реалізації проекту

№ з/п Зміст заходу Відповідальні за виконання

 

 

Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Місцевий бюджет Інші джерела
1. Забезпечення будівництва нового приміщення для Ірпінської дитячої музичної школи. Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2017-2019

 

10.000.0
2 Сприяння наданню школам естетичного виховання можливості  впроваджувати нові  напрямки роботи –   дитяча хореографія, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, комп*ютерний дизайн тощо. Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2017-2020

 

450.0
3. Забезпечити будівництво  двох концертних зал(малу та велику) в новому приміщенні музичної школи. Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2017-2019 5.000.0
4. Сприяти створенню в школі естетичного виховання студії звукозапису Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2017-2019 1.000.0
5. Сприяти створенню власної бібліотеки в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2017-2019 40.0
6. Сприяти забезпеченню пріоритетності навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді як важливого чинника формування умов для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016-2020

 

 7. Сприяти залученню освітніх, культурно-просвітницьких закладів, інших установ, організацій та широке           коло громадськості до організації і підтримки діяльності Ірпінської дитячої музичної школи

 

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016-2020

 

 8 Забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних норм та інженерно-технічних вимог безпечних та комфортних умов навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (оснащення меблями, системами контролю мікроклімату, кондиціювання повітря Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2017-2019 200.0
Всього за роками: 2016

2017

2018

2019

2020

 

6632,5

4472,5

4472,5

112,5

    Всього: 2016-2020

 

15690,0  

 

 

Очікувані результати:

– будівництво нового приміщення для Ірпінської дитячої музичної школи з метою забезпечення достатньої

кількості місць для учнів (бюджетних та госпрозрахункових)

– можливість  впроваджувати нові  напрямки роботи в Ірпінській дитячій музичній школі, такі як –  дитяча

хореографія, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, комп*ютерний дизайн тощо.

–  забезпечення пріоритетності навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді як важливого

чинника формування умов для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації.

 

Розділ  ІV. Музейна справа.

 

Проект розвитку музейної справи

 

          Мета програми створення   сприятливих умов для розвитку музейної справи в місті

          Завдання програми

1) Повне оновлення музейних експозицій..

2) Створення нових постійних експозицій: «Ірпінь сучасний», присвячена сучасній історії розвитку нашого

міста та «Вони боронили незалежність», присвячена загиблим воїнам АТО та героям Небесної Сотні.

3) Перегляд більш раціонального  використання залів музею

4) Завершення процедури запровадження платних послуг, які надаватимуть музейні установи міста.

5) Будівництво військового музею з виставковими павільйонами про війни  різних часів на території

фортифікаційних споруд  в мікрорайоні  Романівка,

6) Вирішення питання щодо укомплектації та художнього оформлення військового музею

7) Вирішення питання щодо відчуження земельних ділянок, що знаходяться поруч з фортифікаційними

спорудами.

8) Маркування маршруту до музею,організація підїзду та паркомісць

 

 

 

Пріоритетні  напрями:

 

– оновлення музейних експозицій..

– раціональне  використання залів музею

Шляхи реалізації проекту

№ з/п Зміст заходу Відповідальні за виконання Термін

виконання

 

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Місцевий бюджет Інші джерела
      1. Забезпечення повного оновлення музейних експозицій історико- краєзнавчого музею міста – шляхом розширення площі музею ( добудова фондосховищ, виставкових залів )

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

 

2016

100.0
      2. Сприяти створенню нових постійних експозицій: «Ірпінь сучасний», присвячених сучасній історії розвитку нашогоміста та «Вони боронили незалежність», присвячена загиблим воїнам АТО та героям Небесної Сотні.

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016 50.0
      3. Сприяти раціональному  використанню залів музею (як зал – лекторій, відеозал, історико- культурна кавярня)

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016-2020
      4. Розширити перелік платних послуг, які надаватимуть музейні установи міста. Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016
      5. Забезпечення будівництва військового музею з виставковими павільйонами про війни  різних часів на території

фортифікаційних споруд  в мікрорайоні  Романівка

Відділ культури , національностей та релігій,   міськвиконком

 

2018-2019 10.000.0
      6. Сприяти вирішенню питання щодо укомплектації та художнього оформлення військового музею

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

2018-2019 6.000.0
      7. Сприяти вирішенню питання щодо відчуження земельних ділянок, що знаходяться поруч з фортифікаційними спорудами Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

2018-2019
      8. Забезпечення маркування маршруту до військового музею та організації підїзду і паркомісць Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

2018-2019 500.0
    Всього за роками

 

 

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

  150,0  

 

8250,0

8250,0

                Всього 2010-2020   150,0 16500,0

Очікувані результати:

–  підвищення ролі музею   в суспільному житті  міста.

 

 

 

 

Розділ V. Збереження культурної спадщини регіону

Проект збереження  культурної спадщини  регіону

 

Мета проекту:Створення власного презентабельного історико-культурного простору.

 

Завдання проекту:

1)  Завершення паспортизації об’єктів історико-культурної спадщини.

2)  Проведення інформаційної компанії щодо популяризації існуючих екскурсійних маршрутів

–  маркування існуючих екскурсійних маршрутів –  встановлення дощок-вказівників

–   встановлення уніфікованих меморіальних дощок поруч з садибами де проживали видатні

українські діячі культури та мистецтв, медицини, науки та техніки, військові та ін.

3) Видавництво туристичної карти міста з нанесеними об*єктами для огляду,

4) Видавництво інформаційного довідника для туриста.

5) Залучення  інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації. реабілітації об’єктів культурної

спадщини;

 

 

Пріоритетні напрями:

– впровадження заходів по збереженню об’єктів культурної спадщини.

– пропаганда культурної спадщини

Шляхи реалізації проекту

№ з/п Зміст заходу Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування (у тис. грн.)
Місцевий бюджет  
1 2 3      
1. Сприяти  завершенню паспортизації об’єктів історико-культурної спадщини.

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

Обласний центр охорони і наукових досліджень пам’яток культурної спадщини

 

2016

 

 
2. Сприяти проведенню інформаційної компанії щодо популяризації існуючих екскурсійних маршрутів

( випуск брошур, відеороліків і т.п.)

Відділ культури , національностей та релігій,   міськвиконком

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

 
3. Сприяти маркуванню існуючих екскурсійних маршрутів –  встановленню дощок-вказівників

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

 

2016

 

50.0

4. Забезпечити видавництво туристичної карти міста з нанесеними об*єктами для огляду

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

2016 5.0
5. Видання  інформаційних  довідників для туристів

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

Обласний центр охорони і наукових досліджень пам’яток культурної спадщини

2016

2017

2018

2019

2020

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

 

6. Сприяти залученню  інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації та реабілітації об’єктів культурної спадщини. Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

Всього за роками: 2016

2017

2018

2019

2020

85,0

30,0

30,0

30,0

30,0

 

Всього 2016-2020 205,0  

 

Очікувані результати:

– поліпшення  фінансування заходів із збереження та використання пам’яток;

– залучення інвестицій до цієї сфери.

Розділ  VІ. Народне аматорське та декоративно-ужиткове мистецтво

Проект  збереження, відродження і розвитку народного аматорського та декоративно-ужиткового мистецтва в Ірпені  та Приірпінні.

Мета проекту:  Підтримка народного аматорського і декоративно-ужиткового мистецтва.

      Завдання проекту:

1) Сприяння у роботі народного аматорського мистецтва

–  проведення фестивалів

–  створення тематичних програм

–  популяризація  через заклади освіти.

2) Продовження роботи з організації виставок, майстер-класів з декоративно-ужиткового мистецтва під час культурно-масових заходів.

3) Започаткування стипендії міського голови за значний внесок у розвиток народної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва

4)  Тісна співпраця з Регіональною спілкою майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.

 

Пріоритети проекту:

– відродження і розвиток народного аматорського і декоративно-ужиткового мистецтва.

Шляхи реалізації проекту

з/п

 

 

Зміст заходу

Відповідальні

за виконання

Термін

виконання

 

Очікувані обсяги фінансування

(тис. грн.)

Місцевий бюджет  
1. Утримання штатних одиниць:

– адміністратор колективів художньої самодіяльності;

– художній керівник ансамблю старовинної пісні «Джерело»

– акомпаніатор (2 од.)

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

 2016-2020 545,0  
2. Введення та утримання штатних одиниць (художнього керівника та артистів) ансамблю народних інструментів «Барви України» (5 од.) Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

2016-2020 710,0  
4. Розробка та запровадження циклу навчально-виховних заходів (уроків, відкритих репетицій, майстер-класів, презентацій тощо для школярів та молоді ) з метою популяризації кращих зразків української традиційної культури Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

 

2016-2020 100,0  
5. Залучення ансамблю народних інструментів до роботи в усіх колективах художньої самодіяльності. Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

 

2016-2020 100,0  
6. Використання ансамблю для проведення вечорів народної музики в парках міста, тощо Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

2016    
7. Забезпечити проведення міських, всеукраїнських та міжнародних фестивалів  народного аматорського мистецтва Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

 2016

2017

2018

2019

2020

450.0
8.

 

Сприяння створенню тематичних програм народного аматорського мистецтва.

 

Відділ культури , національностей та релігій,   міськвиконком

 

2016

2017

2018

2019

2020

250.0
9. Сприяти популяризації   через заклади освіти творів майстрів народного аматорського мистецтва

 

 

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10. Забезпечити продовження роботи з організації виставок, майстер-класів з декоративно-ужиткового мистецтва під час культурно-масових заходів.

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

 

 2016

2017

2018

2019

2020

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

11. Сприяти започаткуванню стипендії міського голови за значний внесок у розвиток народної творчості декоративно-ужиткового мистецтва

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

2016

2017

2018

2019

2020

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

12. Співпраця з  Регіональною спілкою майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.

 

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком

 

2016-2020
  Всього за роками: 2016

2017

2018

2019

2020

1011,0

311,0

311,0

311,0

311,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

  Всього 2016-2020 2255,0  50,0

 

Очікувані результати

-забезпечення ефективної координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,  щодо збереження, відродження і розвитку народних  художніх промислів в місті та регіоні

Розділ  VІІ.  Мережа зон культурного відпочинку та дозвілля

Проект облаштування мережі зон культурного відпочинку

Мета проекту Облаштування мережі зон культурного відпочинку та дозвілля з використання історико-культурних надбань та ландшафтних ресурсів.

    Завдання проекту

1) Реконструкція парку «Перемога» як центру активного відпочинку та платформи для реалізації культурно-мистецьких проектів.

– побудова  критої сцени з глядацьким залом та необхідною інфраструктурою (мультимедійним екраном, гримерками, туалетами)

– облаштування сцени звуковою та світловою апаратурою

– облаштування зони для наметового містечка

– проведення фестивалів   загальноукраїнського та міжнародного рівня.

2) Реконструкція архітектурно-паркового комплексу на території Будинку творчості письменників

– надання статусу Будинку творчості письменників історико-культурного заповідника з метою отримання  фінансування з бюджетів усіх рівнів та збереження історико-культурної цілісності об’єкта.

– будівництво на прилеглій території паркової тематичної зони відпочинку «Сад української літератури», яка передбачатиме об’єднану систему садово-паркових та архітектурних об’єктів, амфітеатр, бібліотеку-архів під відкритим небом, літературну алею.

– будівництво тематичного готельно-ресторанного комплексу з метою  забезпечення туристів необхідною інфраструктурою.

3) Впорядкування території загального користування парків малими архітектурними формами, світильниками,будівництво повноцінних та міні сценічних майданчиків.

Пріоритети проекту: Облаштування мережі зон культурного відпочинку та дозвілля

Шляхи реалізації проекту

з/п

 

 

Зміст заходу

Відповідальні

за виконання

Термін

виконання

 

Очікувані обсяги фінансування

(тис. грн.)

Місцевий бюджет Інші джерела
 

1.Реконструкція парку «Перемога» як центру активного відпочинку та платформи для реалізації культурно-мистецьких проектів.

1.1. Забезпечення побудови  критої сцени з глядацьким залом та необхідною інфраструктурою (мультимедійним екраном, гримерками, туалетами, Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016-2017 3.000.0
1.2. Забезпечення облаштування сцени звуковою та світловою апаратурою. Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016-2017 1.000.0
1.3 Забезпечення облаштування зони для наметового містечка Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016-2017 350.0
1.4 Забезпечення  проведення фестивалів   загальноукраїнського та   міжнародного рівня.

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016-2020 450.0
2.Реконструкція  архітектурно-паркового комплексу на території Будинку творчості

 

2.1 Забезпечення реконструкції, капітальних ремонтів,  фасадів, внутрішніх приміщень будівель комплексу Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016-2018 30.000.0
2.2  Забезпечити будівництво на прилеглій

території паркової тематичної зони

відпочинку «Сад української літератури»

яка передбачатиме об’єднану систему

садово-паркових та архітектурних

об’єктів,амфітеатр, бібліотеку- архів під відкритим небом, літературну алею.

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016-2018 2.000.0
2.3 Забезпечити будівництво тематичного готельно-ресторанного комплексу з метою  забезпечення туристів необхідною інфраструктурою.

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016-2018 15.000.0
3. Облаштування парків культури та відпочинку зонами відпочинку
3.1 Забезпечення  території загального користування парків малими архітектурними формами,світильниками,               будівництво повноцінних та міні сценічних майданчиків.

 

 

Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016

2017

2018

2019

2020

 

 

1000.0
3.2 Забезпечити проведення відповідно до пори року  культурно-мистецьких, розважальних, навчальних  програм Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016

2017

2018

2019

2020

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

3.3 Забезпечення проведення концертів, музичних та літературних годин, тренінгів, майстер-класів,  кіносеансів, виставок, презентацій, дитячих анімаційних програм Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016

2017

2018

2019

2020

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

3.4. Утримання та обслуговування парків та зон відпочинку міста (охорона, благоустрій, полив, вивіз сміття та інше) Відділ культури, національностей та релігій,   міськвиконком 2016

2017

2018

2019

2020

1400.0

1500.0

1700.0

1900.0

2000.0

    Всього за роками: 2016

2017

2018

2019

2020

2400,0

5162,5

1912,5

2112,5

2212,5

17000,0

15500,0

15500,0

    Всього 2016-2020 13800,0 48000,0

 

Очікувані результати:

–  реалізація цієї програми дасть можливість створити умови для проведення на високому рівні культурно-масових заходів саме під відкритим небом, виходячи з потреби жителів, погодних умов;

– організація обласних, державних та міжнародних  культурно-масових заходів (фестивалів, конкурсів, презентацій, виставок тощо)

–  можливість інфраструктурі міста поповнити бюджет міста.

 

Розділ  VІІІ.  Організація культурно-масових заходів у м.Ірпені на 2016-2020 роки

 

Проект організація культурно-масових заходів у м.Ірпені на 2016-2020 роки

 

Мета та основні завдання проекту Організація змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичного виховання жителів міста, створення сприятливих умов для збереження  та виявлення творчих людей в Ірпені та Приірпінні, проведення на місцевому рівні державних, професійних, релігійних та інших заходів, Дня Міста, тощо.

Шляхи реалізації проекту

з/п

 

 

Зміст заходу

Відповідальні

за виконання

Термін

виконання

 

Очікувані обсяги фінансування

(тис. грн.)

Місцевий бюджет Інші джерела
1 Проведення на місцевому рівні державних, професійних, релігійних та інших заходів, Дня Міста, тощо  (оплата послуг артистів, харчування учасників заходів,  придбання матеріалів та предметів необхідних для проведення заходів, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, сувенірної продукції, призів та подарунків та ін.) Відділ культури , національностей та релігій,   міськвиконком 2016

2017

2018

2019

2020

335,5

369,1

406,0

450,0

500,0

 
  Всього 2016-2020 2060,6  

Очікувані результати:

 • Збільшення відсотку населення, охопленого культурно-мистецькими заходами та краєзнавчим туризмом;
 • Підвищення культурного рівня та естетичного виховання жителів міста;
 • Урізноманітнення культурно-мистецьких заходів;
 • Організація дозвілля молоді, її духовний розвиток;
 • Відтворення і відродження традиційної народної творчості

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

Комплексної програми розвитку галузі культури

на 2016 – 2020 роки

 

Назва розділів Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)
Всього   в тому числі за роками
2016 2017 2018 2019 2020
Розділ І.

Бібліотечна справа.

2961,0  1165,0  676,0 360,0  380,0  380,0
Розділ ІІ.

Клубні заклади.

 33570,0 3105,0 12810,0  15690,0 1690,0 275,0
Розділ ІІІ.

Мистецька освіта.

 15690,0 6632,5 4472,5

 

4472,5

 

112,5

 

Розділ ІV.

Музейна справа.

16650,0  150,0

 

8250,0 8250,0
Розділ V.

Збереження культурної спадщини.

205,0  85,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Розділ VI.

Народні художні промисли.

2305,0 1021,0 321,0 321,0 321,0 321,0
Розділ  VІІ.  Мережа зон культурного відпочинку та дозвілля 61800,0 19400,0 20662,5 17412,5 2112,5 2212,5
Розділ  VІІІ.  Організація культурно-масових заходів у м.Ірпені на 2016-2020 роки 2060,6 335,5 369,1 406,0 450,0 500,0
Разом 135241,6 25261,5 41501,1 46942,0 17706,0 3831,0

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Enter Captcha Here : *

Reload Image